ادبیات, مشاوره

بودجه بندی ادبیات کنکور

بررسی بودجه بندی ادبیات کنکور  سوالات درس های مختلف در کنکور از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله عوامل موفقیت آمیز در آزمون دادن و برنامه ریزی برای کنکور و در نهایت نتیجه ی موفقیت آمیز است

بودجه بندی ادبیات کنکور

موضوع : قرابت معنایی
تعداد تست : ۸تا۹ تست از ۲۵ تست

درصد اهمیت : ۳۲ تا ۳۶ درصد

وضعیت پاسخ گویی داوطلبین : متوسط

موضوع : زبان فارسی
تعداد تست : ۵ تا ۶ تست از ۲۵ تست

درصد اهمیت :۲۰ تا ۲۴ درصد

وضعیت پاسخ گویی داوطلبین : بسیار ضعیف

موضوع : آرایه های ادبی
تعداد تست : ۳ تست از ۲۵ تست

درصد اهمیت : ۱۲ درصد

وضعیت پاسخ گویی داوطلبین : متوسط

موضوع : معنی واژه
تعداد تست : ۳تست از ۲۵ تست

درصد اهمیت : ۱۲ درصد

وضعیت پاسخ گویی داوطلبین : متوسط

موضوع : املا
تعداد تست :۲ تست از ۲۵ تست

درصد اهمیت : ۸ درصد

وضعیت پاسخ گویی داوطلبین : ضعیف

موضوع : تاریخ ادبیات
تعداد تست : ۳ تست از ۲۵ تست

درصد اهمیت : ۱۲ درصد

وضعیت پاسخ گویی داوطلبین : متوسط

بودجه بندی آزمون , بودجه بندی ادبیات در کنکور , برنامه ریزی کنکور , مشاوره کنکور , بودجه بندی ادبیات کنکور