زیست شناسی, شیوه مطالعه دروس

زیست شناسی دهم

مشاوره برای نحوه مطالعه زیست شناسی دهم

نحوه مطالعه و روش های درست تست زنی درس زیست شناسی پایه ی دهم

مشاور گروه مشاوره گاماس بیست خاتم پریسا مطیع دانشجوی دندان پزشکی شهید بهشتی

 

زیست شناسی دهم

به طور کلی توصیه ای که در ارتباط با درس زیست شناسی به دانش اموزان میشود، اجرای مناسب خلاصه نویسی،جمع بندی و مرور دقیق متن کتاب است.هنگام مرور به نکات زیر توجه کنید:
*مطالب فصول دوم(گوارش) و چهارم(گردش خون) و به مقدار کمتر سایر فصلها،نسب به ویرایش های قبلی بسیار گسترده تر و عمیق تر شده اند.توصیه میشود در هر هفته حتما بخشی هایی از این فصلها مرور گردند.

شکل ها

*توجه به شکلهای کتاب و توضیحات مربوط به شکلها و نیز تطبیق متن کتاب با شکلها ضروری است.
* موارد مشترک فصلهای مختلف را کنار هم قرار دهید
مثال: کبد اندامی است ک لیپیدها در ان ذخیره میشوند/خون هم از طریق سیاهرگ و هم از طریق سرخرگ به ان وارد میگردد/در دوران جنینی گلبولهای قرمز تولید میکند/پس از تولد تا اخر عمر با تولید اریتروپویتین در تولید گلبولهای قرمز نقش دارد/مویرگهای ناپیوسته دارد/…

حافظه تصویری

*به جایگاه و نکات اناتومیکی اندامهای مختلف دقت کنید.
مثال: راست یا چپ بودن اندام های مربوط به دستگاه گوارش/موقعیت اندامهای دستگاه تنفس نسبت به قفسه ی سینه/تشخیص شش راست و چپ/…
*در ارتباط با بخشهای جانوری،توجه ب رده بندی جانوران بسیار مهم است
مثال:ملخ(که در فصل دوم به ان اشاره شده) نوعی حشره است؛در نتیجه ویژگی های عمومی تنفس حشرات(فصل سوم) در ارتباط با ملخ نیز صادق است.

لغات فارسی

* به لطف فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ،برای بسیاری از اصطلاحات زیست شناسی معادلهای فارسی انتخاب شده اند ک بهتر است به خاطر سپرده شوند.متاسفانه بسیاری از دبیران زیست شناسی حین تدریس از این معادل ها عبور میکنند و در حین تدریس اشاره ای به انها نمیشود اما با توجه به اینکه این اسامی جدیدا به کتاب اضافه شده اند،میتوانند توسط طراحان کنکور سراسری مورد استفاده قرار گیرند.

مشاوره کنکور , نحوه مطالعه کنکور , زیست شناسی دهم , نحوه تست زنی
مشاوره کنکور , مشاور کنکور , نحوه مطالعه کنکور , مشاوره کنکور
رتبه برتر کنکور , قبولی کنکور , قبولی برتر کنکور , برتر کنکور , زیست شناسی دهم