ریاضی

ریاضی کنکور

ریاضی کنکور

ریاضی کنکور و  نکات مشاوره کنکوری درباره نحوه مطالعه آن مشاور کنکور خانم آقا بابایی دانشجو دندانپزشکی شهید بهشتی مشاوره

ادامه مطالعه »

مرور آزمون

مرور آزمون و نحوه جمعبندی مشاوره کنکور درباره مرور آزمون توسط مشاور کنکور دکتر عالی پور دانشجو پزشکی اصفهان مشاور

ادامه مطالعه »