جمعبندی زیست شناسی تا کنکور

جمعبندی زیست شناسی تا کنکور از صفر تا کنکور ۹۹ (قسمت اول) مقاله دکتر خانزاده مشاور کنکور گروه گاماس۲۰ درباره جمعبندی زیست شناسی تا ک...

ادامه مطلب

مشاوره کنکور در عید

مشاوره کنکور در عید و نکاتی درباره نحوه مطالعه و افزایش تراز در کنکور نکات مشاوره کنکور ی در عید به بیان دکتر طایی مشاور کنکور گروه ...

ادامه مطلب

مشاوره کنکور گاماس۲۰

مشاوره کنکور گاماس۲۰

مصاحبه با درسا پورحسین رتبه برتر کنکور تجربی دانشجوی دندانپزشکی شهیدبهشتی کنکور 98

در این مصاحبه به بررسی برخی نکات مطالعه کنکوری و نکات انگیزشی و پر اهمیت مشاوره کنکوری میپردازیم

ادامه مطلب

مرور آزمون

مرور آزمون و نحوه جمعبندی مشاوره کنکور درباره مرور آزمون توسط مشاور کنکور دکتر عالی پور دانشجو پزشکی اصفهان مشاور کنکور گروه گاما...

ادامه مطلب