فیزیک

فیزیک کنکور

فیزیک کنکور و روش های مطالعه او موفقیت در درس فیزیک در کنکور تجربی صحبت های دکتر مرادی دانشجو دندانپزشکی

ادامه مطالعه »
فیزیک کنکور

فیزیک کنکور

فیزیک کنکور و روش های مطالعه او موفقیت در درس فیزیک در کنکور تجربی صحبت های دکتر مرادی دانشجو دندانپزشکی

ادامه مطالعه »

مرور آزمون

مرور آزمون و نحوه جمعبندی مشاوره کنکور درباره مرور آزمون توسط مشاور کنکور دکتر عالی پور دانشجو پزشکی اصفهان مشاور

ادامه مطالعه »