ویژه کنکور

بهترین کتاب های جمعبندی کنکور

بهترین کتاب های جمعبندی کنکور

در ادامه ی این متن به معرفی کتاب های جمع بندی  در هر یک از دروس خواهیم پرداخت:

بهترین کتاب های جمع بندی

بهترین کتاب های جمع بندی ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱:

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
ادبیات فارسی جمع بندی مهروماه ۲۴۹ ۱۶.۸٪
ادبیات فارسی جمع بندی خیلی سبز ۲۷۴ ۱۸.۵٪
موج آزمون ادبیات فارسی الگو ۴۰۹ ۲۷.۶٪
هزار تست ادبیات فارسی نشر دریافت ۱۹۰ ۱۲.۸٪
ادبیات فارسی تیزشیم مشاوران ۳۷ ۲.۵٪
کتابای دیگه ۳۲۴ ۲۱.۸٪
جمع ۱۴۸۳ ۱۰۰٪

بهترین کتاب های جمع بندی عربی کنکور ۱۴۰۱

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
دور دنیا در نیم ساعت عربی گاج ۲۰۰ ۱۳.۵٪
عربی عمار قلم چی ۱۱۸ ۸٪
عربی خط ویژه گاج ۹۰ ۶.۱٪
موج آزمون عربی الگو ۲۱۷ ۱۴.۶٪
جمع بندی عربی خیلی سبز ۳۳۲ ۲۲.۴٪
جمع بندی عربی مهروماه ۱۸۳ ۱۲.۳٪
هزار تست عربی نشر دریافت ۶۶ ۴.۵٪
عربی تیزشیم مشاوران ۲۲ ۱.۵٪
کتابای دیگه ۲۵۵ ۱۷.۲٪
جمع ۱۴۸۳ ۱۰۰٪

بهترین کتاب های جمع بندی دین و زندگی کنکور ۱۴۰۱

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
جمع بندی دین و زندگی خیلی سبز ۲۳۶ ۱۵.۹٪
زیپ دین و زندگی الگو ۱۱۹ ۸٪
دور دنیا در نیم ساعت دین و زندگی گاج ۱۱۷ ۷.۹٪
دور تند دین و زندگی سفیر خرد ۴۰۰ ۲۷٪
جمع بندی دین و زندگی مهروماه ۱۳۹ ۹.۴٪
موج آزمون دین و زندگی الگو ۲۱۶ ۱۴.۶٪
چکیده دین و زندگی خیلی سبز ۱۰ ۰.۷٪
کتابای دیگه ۲۴۶ ۱۶.۶٪
جمع ۱۴۸۳ ۱۰۰٪

بهترین کتاب های جمع بندی زبان انگلیسی کنکور ۱۴۰۱

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
دور دنیا در نیم ساعت زبان انگلیسی گاج ۱۶۹ ۱۱.۴٪
چکیده جیبی زبان انگلیسی خیلی سبز ۸۴ ۵.۷٪
موج آزمون زبان انگلیسی الگو ۳۴۴ ۲۳.۲٪
جمع بندی زبان انگلیسی خیلی سبز ۲۶۴ ۱۷.۸٪
جمع بندی زبان انگلیسی مهروماه ۲۱۱ ۱۴.۲٪
زبان انگلیسی تیزشیم مشاوران ۲۲ ۱.۵٪
کتابای دیگه ۳۸۹ ۲۶.۲٪
جمع ۱۴۸۳ ۱۰۰٪

کتاب های جمع بندی

بهترین کتاب های جمع بندی فیزیک کنکور ۱۴۰۱

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
فیزیک جیبی خیلی سبز ۵۰ ۳.۸٪
جمع بندی فیزیک خیلی سبز ۱۷۲ ۱۳.۱٪
جمع بندی فیزیک مهروماه ۱۴۴ ۱۰.۹٪
لقمه طلایی فیزیک مهروماه ۵۹ ۴.۵٪
موج آزمون فیزیک الگو ۴۷۶ ۳۶.۱٪
آزمون پلاس فیزیک مهروماه ۱۰۹ ۸.۳٪
فوت و فن فیزیک گاج ۲۱ ۱.۶٪
فصل آزمون فیزیک خیلی سبز ۴۷ ۳.۶٪
کتابای دیگه ۲۴۰ ۱۸.۲٪
جمع ۱۳۱۸ ۱۰۰٪

بهترین کتاب های جمع بندی شیمی کنکور ۱۴۰۱

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
جمع بندی های شیمی الگو ۹۹ ۷.۵٪
موج آزمون های شیمی الگو ۴۰۸ ۳۱٪
جمع بندی شیمی مهروماه ۱۱۷ ۸.۹٪
جمع بندی شیمی خیلی سبز ۱۸۴ ۱۴٪
فیل های شیمی مبتکران ۲۱۸ ۱۶.۵٪
فصل آزمون شیمی خیلی سبز ۵۹ ۴.۵٪
آزمون پلاس شیمی مهروماه ۱۹ ۱.۴٪
کتابای دیگه ۲۱۴ ۱۶.۲٪
جمع ۱۳۱۸ ۱۰۰٪

بهترین کتاب های جمع بندی حسابان و ریاضی پایه کنکور ۱۴۰۱

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
فرم و تست حسابان گاج ۳۵ ۱۰.۷٪
دور دنیا در نیم ساعت حسابان گاج ۳۴ ۱۰.۴٪
جمع بندی حسابان مهروماه ۳۹ ۱۲٪
جمع بندی حسابان و ریاضی پایه خیلی سبز ۵۶ ۱۷.۲٪
لقمه طلایی حسابان مهروماه ۱۴ ۴.۳٪
آزمون پلاس حسابان و ریاضی پایه مهروماه ۳۴ ۱۰.۴٪
فصل آزمون حسابان و ریاضی پایه خیلی سبز ۸ ۲.۵٪
کتابای دیگه ۱۰۶ ۳۲.۵٪
جمع ۳۲۶ ۱۰۰٪

بهترین کتاب های جمع بندی هندسه کنکور ۱۴۰۱

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
دور دنیا در نیم ساعت هندسه گاج ۵۲ ۱۶٪
جمع بندی هندسه مهروماه ۵۲ ۱۶٪
لقمه طلایی هندسه مهروماه ۲۳ ۷.۱٪
جمع بندی هندسه خیلی سبز ۷۱ ۲۱.۸٪
فصل آزمون هندسه خیلی سبز ۱۶ ۴.۹٪
کتابای دیگه ۱۱۲ ۳۴.۴٪
جمع ۳۲۶ ۱۰۰٪

بهترین کتاب ها برای جمع بندی

بهترین کتاب های جمع بندی گسسته و آمار و احتمال کنکور ۱۴۰۱

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
دور دنیا در نیم ساعت گسسته گاج ۴۵ ۱۳.۸٪
خط ویژه گسسته و آمار و احتمال گاج ۲۳ ۷.۱٪
لقمه طلایی گسسته و آمار و احتمال مهروماه ۲۱ ۶.۴٪
جمع بندی گسسته و آمار و احتمال خیلی سبز ۷۳ ۲۲.۴٪
جمع بندی گسسته و آمار و احتمال مهروماه ۴۲ ۱۲.۹٪
فصل آزمون گسسته و آمار و احتمال خیلی سبز ۱۰ ۳.۱٪
کتابای دیگه ۱۱۲ ۳۴.۴٪
جمع ۳۲۶ ۱۰۰٪

بهترین کتاب های جمع بندی ریاضی تجربی کنکور ۱۴۰۱

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
دوپینگ ریاضی تجربی راه اندیشه ۴۶ ۴.۶٪
دور دنیا در نیم ساعت ریاضی تجربی گاج ۶۰ ۶٪
فرم و تست ریاضی تجربی میکروطلایی گاج ۶۱ ۶.۱٪
آزمونیوم ریاضی تجربی مهروماه ۲۰۲ ۲۰.۴٪
جمع بندی ریاضی تجربی مبتکران cbc ۱۴ ۱.۴٪
جمع بندی ریاضی تجربی مهروماه ۷۱ ۷.۲٪
جمع بندی ریاضی تجربی خیلی سبز ۷۴ ۷.۵٪
موج آزمون ریاضی تجربی الگو ۲۵۱ ۲۵.۳٪
لقمه ریاضی تجربی مهروماه ۲۱ ۲.۱٪
هزار تست ریاضی تجربی نشر دریافت ۲۴ ۲.۴٪
فصل آزمون ریاضی تجربی خیلی سبز ۱۵ ۱.۵٪
کتابای دیگه ۱۵۳ ۱۵.۴٪
جمع ۹۹۲ ۱۰۰٪

بهترین کتاب های جمع بندی زیست شناسی کنکور ۱۴۰۱

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
موج آزمون های زیست شناسی الگو ۳۱۹ ۳۲.۲٪
دور دنیا در نیم ساعت زیست شناسی گاج ۵۴ ۵.۴٪
مینی میکروطلایی زیست شناسی گاج ۵۶ ۵.۶٪
جیبی زیست شناسی خیلی سبز ۲۴ ۲.۴٪
جمع بندی زیست شناسی مهروماه ۶۴ ۶.۵٪
جمع بندی زیست شناسی خیلی سبز ۱۳۴ ۱۳.۵٪
لقمه زیست شناسی مهروماه ۱۸ ۱.۸٪
هزار تست زیست شناسی نشر دریافت ۱۲۱ ۱۲.۲٪
زیست شناسی 15 آزمون قلم چی ۶ ۰.۶٪
درست و نادرست زیست شناسی خیلی سبز ۶ ۰.۶٪
فصل آزمون زیست شناسی خیلی سبز ۳۰ ۳٪
کتابای دیگه ۱۶۰ ۱۶.۱٪
جمع ۹۹۲ ۱۰۰٪

بهترین کتاب های جمع بندی دروس تخصصی انسانی کنکور ۱۴۰۱

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
تاریخ لقمه طلایی مهروماه ۶۶ ۴۰٪
جغرافی لقمه طلایی مهروماه ۵۶ ۳۳.۹٪
فلسفه و منطق لقمه طلایی مهروماه ۸۳ ۵۰.۳٪
جامعه شناسی لقمه طلایی مهروماه ۶۳ ۳۸.۲٪
حفظیات علوم و فنون لقمه طلایی مهروماه ۶۲ ۳۷.۶٪
ریاضی و آمار جمع بندی مهروماه ۵۵ ۳۳.۳٪
روان شناسی لقمه طلایی مهروماه ۵۹ ۳۵.۸٪
روان شناسی موج آزمون الگو ۳۲ ۱۹.۴٪
اقتصاد موج آزمون الگو ۲۲ ۱۳.۳٪
اقتصاد مینی میکرو طلایی گاج ۳۹ ۲۳.۶٪
اقتصاد لقمه طلایی مهروماه ۴۵ ۲۷.۳٪
روان شناسی تیزشیم مشاوران ۴۱ ۲۴.۸٪
ریاضی و آمار تیزشیم مشاوران ۲۰ ۱۲.۱٪
اقتصاد تیزشیم مشاوران ۳۷ ۲۲.۴٪
جامعه شناسی تیزشیم مشاوران ۳۹ ۲۳.۶٪
جغرافیا تیزشیم مشاوران ۱۸ ۱۰.۹٪
تاریخ تیزشیم مشاوران ۲۹ ۱۷.۶٪
فصل آزمون روان شناسی خیلی سبز ۹ ۵.۵٪
فصل آزمون جامعه شناسی خیلی سبز ۸ ۴.۸٪
فصل آزمون اقتصاد خیلی سبز ۸ ۴.۸٪
فصل آزمون علوم و فنون خیلی سبز ۱۲ ۷.۳٪
کتابای دیگه ۶۰ ۳۶.۴٪
جمع ۱۶۵ ۱۰۰٪

بهترین کتاب های جمع بندی شبیه ساز کنکور ۱۴۰۱

عنوان تعداد رای درصد فراوانی
12 کنکور زرد قلم چی ۱۸۸ ۱۲.۷٪
کنکوریوم مهروماه ۴۸۶ ۳۲.۸٪
چند کنکور خیلی سبز ۲۸۶ ۱۹.۳٪
دور دنیا در 4 ساعت گاج ۲۳۹ ۱۶.۱٪
الگوی کنکور نشر الگو ۱۰۴ ۷٪
کتابای دیگه ۱۸۰ ۱۲.۱٪
جمع ۱۴۸۳ ۱۰۰٪

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *