چگونگی قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی

چگونگی قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی

مصاحبه با دکتر گرجی زاده رتبه ۲۹۹ منطقه ۲ کنکور تجربی ۹۸ و دانشجوی دندانپزشکی شهید بهشتی و مشاور کنکور گروه گاماس ۲۰ درباره چگونگی قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی و کسب رتبه برتر کنکور

ادامه مطالعه

مشاوره کنکور گاماس۲۰

مشاوره کنکور گاماس۲۰

مصاحبه با درسا پورحسین رتبه برتر کنکور تجربی دانشجوی دندانپزشکی شهیدبهشتی کنکور 98

در این مصاحبه به بررسی برخی نکات مطالعه کنکوری و نکات انگیزشی و پر اهمیت مشاوره کنکوری میپردازیم

ادامه مطالعه