گروه مشاوره گاماس 20

معرفی مشاورین برتر کنکور گاماس 20

دکتر محمد جمعه زاده

پزشکی - دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر محمد عابد

پزشکی - دانشگاه تهران

دکتر مرجان فیضی

دندان پزشکی - دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر حسین مرادی

پزشکی - دانشگاه ایران

دکتر محمد رضایی

پزشکی - دانشگاه همدان

دکتر رامتین ولی شریعت پناهی

دندان پزشکی - دانشگاه تهران

مهندس آزیتا احمدی

معماری - دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر زینب ملک خانی

پزشکی - دانشگاه زاهدان

دکتر علی آزادپناه

پزشکی - دانشگاه شیراز

دکتر مهرشاد علی پور صلحدار

دندان پزشکی - دانشگاه تهران

دکتر سینا اوسطی

پزشکی - دانشگاه همدان

دکتر کوثر عارف دهقانی

پزشکی - دانشگاه تبریز
درخواست مشاوره کنکور حرفه ای توسط متخصصین گاماس 20

دکتر مهدی شیخ امیرلو

داروسازی - دانشگاه مشهد

دکتر فاطمه محمدی اکبرآبادی

پزشکی - دانشگاه کرمان

دکتر محمد شایسته

پزشکی - دانشگاه مشهد

دکتر امیر سیدحسینی

دندان پزشکی - دانشگاه تبریز

دکتر نگار رییسی

پزشکی - دانشگاه شهیدبهشتی

دکترمینا همائی

پزشکی - دانشگاه تبریز

دکتر فاطمه گلکار

دندان پزشکی - دانشگاه مازندران

دکتر امید وکیل باشی

پزشکی - دانشگاه اصفهان

دکتر علیرضا امین

پزشکی - دانشگاه گیلان

دکترفراز رادمند

دندان پزشکی - دانشگاه تبریز

دکتر فاطمه فرجی

دندان پزشکی - دانشگاه شهیدبهشتی