گروه مشاوره گاماس 20

معرفی مشاورین برتر کنکور گاماس 20

دکتر محمد جمعه زاده | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر محمد جمعه زاده

پزشکی - دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر محمد عابد | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر محمد عابد

پزشکی - دانشگاه تهران
مشاور کنکور شهید بهشتی | دکتر مرجان فیضی | گاماس 20

دکتر مرجان فیضی

دندان پزشکی - دانشگاه شهیدبهشتی
مشاور کنکور پزشکی ایران | دکتر حسین مرادی | گاماس 20

دکتر حسین مرادی

پزشکی - دانشگاه ایران
معرفی مشاور کنکور پزشکی همدان | دکتر محمد رضایی | گاماس 20

دکتر محمد رضایی

پزشکی - دانشگاه همدان
دکتر رامتین ولی شریعت پناهی | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر رامتین ولی شریعت پناهی

دندان پزشکی - دانشگاه تهران

مهندس آزیتا احمدی

معماری - دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر زینب ملک خانی | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر زینب ملک خانی

پزشکی - دانشگاه زاهدان
دکتر علی آزادپناه | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر علی آزادپناه

پزشکی - دانشگاه شیراز
دکتر مهرشاد علی پور صلحدار | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر مهرشاد علی پور صلحدار

دندان پزشکی - دانشگاه تهران
دکتر سینا اوسطی | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر سینا اوسطی

پزشکی - دانشگاه همدان
دکتر کوثر دهقانی | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر کوثر عارف دهقانی

پزشکی - دانشگاه تبریز
درخواست مشاوره کنکور حرفه ای توسط متخصصین گاماس 20
دکتر مهدی شیخ امیرلو | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر مهدی شیخ امیرلو

داروسازی - دانشگاه مشهد
دکتر فاطمه محمدی اکبرآبادی | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر فاطمه محمدی اکبرآبادی

پزشکی - دانشگاه کرمان
دکتر محمد شایسته | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر محمد شایسته

پزشکی - دانشگاه مشهد
دکتر امیر سید حسینی | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر امیر سیدحسینی

دندان پزشکی - دانشگاه تبریز
دکتر نگار رئیسی | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر نگار رییسی

پزشکی - دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر مینا همائی | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکترمینا همائی

پزشکی - دانشگاه تبریز
دکتر فاطمه گلکار | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر فاطمه گلکار

دندان پزشکی - دانشگاه مازندران
دکتر امید وکیل باشی | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر امید وکیل باشی

پزشکی - دانشگاه اصفهان
دکتر علیرضا امین | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر علیرضا امین

پزشکی - دانشگاه گیلان
دکتر فراز رادمند | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکترفراز رادمند

دندان پزشکی - دانشگاه تبریز
دکتر فاطمه فرجی | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر فاطمه فرجی

دندان پزشکی - دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر هادی پناه | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر هادی پناه

پزشکی- دانشگاه بیرجند
دکتر الیسا عطالو | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر الیسا عطالو

پزشکی - دانشگاه تبریز
دکتر مریم مژگانیه | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکترمریم مژگانیه

پزشکی - دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر ابوالفضل مهدی زاده | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکترابوالفضل مهدی زاده

پزشکی - دانشگاه بابل
دکتر علی خلفی | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکترعلی خلفی

دندان پزشکی - دانشگاه بابل
دکتر آرمان کمرزرین | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر آرمان کمرزرین

پزشکی - دانشگاه البرز
دکتر رضا رهگشا | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر رضا رهگشا

دندانپزشکی - دانشگاه همدان
دکتر آرش بحرینی پور | مشاور گروه تجربی | گاماس 20

دکتر آرش بحرینی پور

پزشکی - دانشگاه تبریز
مشاور کنکور

دکترشیدا پرویز

پزشکی - دانشگاه گیلان

دکتر مسعود مرادی

دندانپزشکی - دانشگاه همدان

دکتر نیما قلی پور

پزشکی - دانشگاه سمنان

خانم نسرین اسم خانی

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکترامیرحسین براتی نژاد

پزشکی - دانشگاه فارس

دکتر مرصاد آقاصی زاده

دندانپزشکی - دانشگاه همدان

دکتر سیما چراغچی

پزشکی - دانشگاه گرگان

دکتر علیرضا اژدری

پزشکی - دانشگاه تبریز

دکترآرمان قمری

دندانپزشکی - دانشگاه اصفهان
درخواست مشاوره کنکور حرفه ای توسط متخصصین گاماس 20

دکتر نوشین غلامی

پزشکی - دانشگاه همدان

دکتر محمد امین طبسی

پزشکی - دانشگاه بجنورد