تجربی

نمونه کارنامه سهمیه 25 درصدی

نمونه کارنامه سهمیه 25 درصدی

در نظر داشته باشید اطلاعات قبولی ذکر شده مربوط به سال ۹۷ می باشد.

اطلاعات قبولی سهمیه ایثارگران ۲۵ درصدی

 آخرین رتبه و کارنامه قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه
رتبه در سهمیه 1637 1608 1597 1597 1507 1501 1496 1464 1462 1460
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی بم دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشکده علوم پزشکی آبادان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد دانشگاه علوم پزشکی دزفول دانشگاه علوم پزشکی گناباد
شهر محل سکونت زابل بم بندرعباس زابل بیرجند آبادان شاهرود خرم آباد دزفول گناباد

 

آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه
رتبه در سهمیه 766 707 686 674 671 659 656 615 596 590
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی بابل
شهر محل سکونت بیرجند گرگان بوشهر اردبیل ایلام گرگان زنجان زنجان زنجان بابل

کارنامه ی دندان پزشکی

 

آخرین رتبه و کارنامه قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه های دولتی
رتبه در سهمیه دانشگاه محل قبولی شهر محل سکونت
1775 دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد خرم آباد
1706 دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان
1622 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان
1566 دانشگاه علوم پزشکی زابل زابل
1514 دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری ساری
1400 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان
1353 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان
1335 دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تبریز
1317 دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت رشت
1302 دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت رشت

 

آخرین رتبه و کارنامه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه های دولتی در کنکور سراسری
رتبه در سهمیه دانشگاه محل قبولی شهر محل سکونت
4729 دانشگاه علوم پزشکی دزفول دزفول
4789 دانشگاه علوم پزشکی زابل زابل
4899 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان
4908 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زاهدان
4920 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت نقده) نقده
4974 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) طبس
5057 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بندرعباس
5113 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش سلامت شهرستان مشکین شهر) مشکین شهر
5170 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) قائن
5215 دانشکده علوم پزشکی سیرجان سیرجان

 

آخرین رتبه و کارنامه قبولی هوشبری سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه های دولتی در کنکور سراسری
رتبه در سهمیه دانشگاه محل قبولی شهر محل سکونت
4673 دانشگاه علوم پزشکی زابل زابل
4689 دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان گرگان
4888 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود
4931 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بویر احمد(یاسوج)
4947 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه
5034 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بویر احمد(یاسوج)
5107 دانشکده علوم پزشکی خمین خمین
5183 دانشگاه علوم پزشکی فسا فسا
5363 دانشکده علوم پزشکی سیرجان سیرجان
5832 دانشگاه علوم پزشکی زابل زابل

 

آخرین رتبه و کارنامه قبولی اتاق عمل​ سهمیه ایثارگران 25 درصدی پردیس خودگردان
رتبه در سهمیه 3134 5022 5678
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده علوم پزشکی لارستان دانشکده علوم پزشکی بهبهان
شهر محل سکونت قم لارستان بهبهان

 

کارنامه های رشته ی تجربی

 

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه های دولتی
رتبه در سهمیه دانشگاه محل قبولی شهر محل سکونت
4599 دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد
4649 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تربت حیدریه
4693 دانشگاه علوم پزشکی کاشان کاشان
4815 دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج سنندج
4819 دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج سنندج
4904 دانشگاه علوم پزشکی بم بم
5299 دانشکده علوم پزشکی شوشتر شوشتر
5333 دانشکده علوم پزشکی شوشتر شوشتر
5621 دانشگاه علوم پزشکی زابل زابل
5954 دانشگاه علوم پزشکی زابل زابل

 

 

آخرین رتبه و کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی​ سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه های دولتی
رتبه در سهمیه دانشگاه محل قبولی شهر محل سکونت
3464 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد بجنورد
3496 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بویر احمد(یاسوج)
3875 دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) لنگرود
3937 دانشگاه علوم پزشکی زابل زابل
4035 دانشگاه علوم پزشکی دزفول دزفول
4140 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه
4185 دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) استهبان
4250 دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج سنندج
4776 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بندرعباس
5198 دانشکده علوم پزشکی سیرجان سیرجان

 

آخرین رتبه و کارنامه قبولی گفتار درمانی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه های دولتی
رتبه در سهمیه دانشگاه محل قبولی شهر محل سکونت
1317 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران تهران
1317 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران تهران
2397 دانشگاه علوم پزشکی بابل بابل
3324 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز اهواز

 

آخرین رتبه و کارنامه قبولی فیزیوتراپی ​سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه
رتبه در سهمیه 1803 1819 1891 1903 1930 1932 1940 1961 1970 2030
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز
شهر محل سکونت مشهد تبریز بابل همدان بابل بابل تبریز بابل سمنان اهواز

 

آخرین رتبه و کارنامه قبولی بینایی سنجی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه های دولتی
رتبه در سهمیه دانشگاه محل قبولی شهر محل سکونت
1490 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران تهران
1859 دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد
2137 دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد
آخرین رتبه و کارنامه قبولی شنوایی شناسی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه های دولتی
رتبه در سهمیه دانشگاه محل قبولی شهر محل سکونت
1885 دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز
2067 دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز
2150 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زاهدان
2425 دانشگاه علوم پزشکی بابل بابل

 

آخرین رتبه و کارنامه قبولی اعضای مصنوعی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه های دولتی
رتبه در سهمیه دانشگاه محل قبولی شهر محل سکونت
2120 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان
3452 دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز

 

آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه های دولتی در کنکور
رتبه در سهمیه دانشگاه محل قبولی شهر محل سکونت
6345 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تربت حیدریه
6447 دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) رامسر
6669 دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل مجتمع آموش عالی سلامت ممسنی) ممسنی (نورآباد)
6687 دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام
6721 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر
6915 دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان گرگان
7438 دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) دامغان
7519 دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد
7549 دانشکده علوم پزشکی شوشتر شوشتر
7643 دانشکده علوم پزشکی تربت جام تربت جام
آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه های دولتی در کنکور
رتبه در سهمیه دانشگاه محل قبولی شهر محل سکونت
5215 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران تهران
5421 دانشگاه علوم پزشکی قم قم
5504 دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد
5775 دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز
5823 دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز
6388 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت جیرفت
6453 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سبزوار
6621 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شهرکرد
7162 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بندرعباس
8330 دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور
آخرین رتبه و کارنامه قبولی پرتوشناسی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه
رتبه در سهمیه دانشگاه محل قبولی شهر محل سکونت
2795 دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز
2799 دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز
2801 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه
2878 دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز
2900 دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز
3134 دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان
3354 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز اهواز
3761 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه
4315 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سبزوار
4536 دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج سنندج

 

 

بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *