عربی

مرور آزمون

مرور آزمون و نحوه جمعبندی مشاوره کنکور درباره مرور آزمون توسط مشاور کنکور دکتر عالی پور دانشجو پزشکی اصفهان مشاور

ادامه مطالعه »
عربی

عربی کنکور

عربی کنکور و صحبت های مشاوره ای آقای صدرمحمدی رتبه برتر کنکور دانشجوی پزشکی تبریز و مشاور کنکور گاماس ۲۰

ادامه مطالعه »