معرفی رشته های پرطرفدار تجربی

معرفی رشته های دانشگاهی تجربی

معرفی رشته های دانشگاهی تجربی

داوطلبایی که تو کنکور تجربی ۱۴۰۱ شرکت کردن و مجاز شدن به انتخاب رشته، تو هر کدوم از دوره های روزانه، شبانه، غیر انتفاعی، پردیس خودگردان و پیام نور، باید لیست رشته های کنکور تجربی 1401 رو مطالعه کنن. کامل ترین لیست رشته های دانشگاهی همزمان با انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی ۱۴۰۱ منتشر میشه.

بعد از اعلام نتایج اولیه، داوطلبای حاضر سر جلسه کنکور تجربی بر اساس رتبه و ترازشون تو کارنامه اولیه باید نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱ اقدام کنن.

از اقدامای اولیه که داوطلبای متقاضی انتخاب رشته کنکور تجربی باید بعد از دریافت کارنامه خود انجام بدن، اطلاع از لیست رشته های کنکور تجربیه. سازمان سنجش برای راحت بودن داوطلبا هر سال تو دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کنکور، لیست رشته ها رو تو هر گروه آزمایشی به اطلاع می رسونن.

لیست رشته های کنکور تجربی 1401 به تفکیک زیرگروه:

شما می تونین بعد از بررسی این جدولا 150 کد رشته محل متناسب با علاقمندی خودتون انتخاب کنین.

گروه تجربی 5 زیر گروه داره که تو هر زیر گروه لیست رشته محل ها و ضرایب هر درس اختصاصی با زیر گروه های دیگه متفاوته. تو این قسمت لیست رشته های کنکور تجربی رو به تفکیک زیرگروه بررسی کردیم.

رشته های زیرگروه یک تجربی:

زیر گروه یک تجربی به خاطر رشته های پرمتقاضی مثل پزشکی و دندان پزشکی، مهمترین زیرگروه های رشته تجربیه. تو این زیر گروه 4 رشته دندان پزشکی، پزشکی، دامپزشکی و بیوتکنولوژی به صورت دکتری پیوسته ارائه شده.

بعضی رشته های این زیر گروه به شکل کاردانی ارائه می شه؛ مثل کاردانی اتاق عمل، کاردانی تکنولوژی پرتو درمانی، کاردانی تکنسین سلامت دهان و رشته های دیگه تو این زیر گروه تو مقطع کارشناسی پذیرش دارن.

لیست رشته های کنکور تجربی

ضرایب درسای اختصاصی تو زیر گروه یک:

 • زیست شناسی 4.
 • زمین شناسی 0.
 • فیزیک 2.
 • ریاضی 2.
 • شیمی 3.

 

رشته های زیر گروه یک تجربی 
اتاق عمل علوم و صينايع غذایی
اعضای مصنوعی فيزيوتراپی
بهداشت و بازرسی گوشت كاردانی بهداشت حرفه ای
بهداشت مواد غذائی ، بينایی سنجی كاردانی بهداشت محيط
پرستاری كارداني ساخت پروتزهای دندانی
پزشكی كاردانی تكنولوژی ( راديوتراپی )
دبيری زيست شناسی كاردانی فوريت های پزشكی
دكترای پيوسته بيوتكنولوژی كاردانی مامایی
دندانپزشكی كاردرمانی
روانشناسی كارشناسی بهداشت محيط
زيست شناسی كارشناسی تكنولوژی پرتودرمانی ( راديوتراپی )
زيست شناسی سلولی مولكولی كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی ( راديولوژی )
شنوايي شناسی كارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
علوم تغذيه مامایی
هوشبری بينایی سنجی

 

رشته های زیرگروه دو تجربی:

رشته های دانشگاهی زیر گروه دو تجربی که معروف به رشته های شیمین، تو این زیرگروه تو مقطع دکتری عمومی رشته داروسازی و تو مقطع کارشناسی رشته هایی مثل رشته شيمی محـض، شیمی کاربردی  و غیره تو مقطع كاردانی رشته های مثل بهداشت حرفه ای دانشجو می پذیرن.

ضرایب درسای اختصاصی تو زیر گروه دو:

 • زمین شناسی 1.
 • زیست 4.
 • شیمی 4.
 • ریاضی 3.
 • فیزیک 2.

 

رشته های زیر گروه دو تجربی
داروسازی
بهداشت عمومی
 آموزش شيمی
بيولوژی و كنترل ناقلين بيماری ها
شيمی كاربردی
شيمی محـض
فنـاوری اطلاعات سلامت
مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت محيط
كاردانی بهداشت حرفه ای

رشته های زیرگروه سه تجربی:

رشته های دانشگاهی زیر گروه سه تجربی که معروفن به زیر گروه زمین شناسی؛ رشته هایی مثل زمین شناسی، دبیری زمین و غیره می شه.

ضرایب درسای اختصاصی تو زیر گروه سه:

 • زمین 4.
 • زیست 2.
 • ریاضی 3.
 • فیزیک 2.
 • شیمی 2.

 

رشته های زیر گروه سه تجربی
اقیانوس شناسی
زمین شناسی

رشته های زیرگروه چهار تجربی:

رشته های دانشگاهی زیر گروه چهار تجربی که معروف به زیر گروه ریاضین؛ شامل رشته های حسابداری، مدیریت، خلبانی، هوانوردی، ناوبری هوایی و غیره هست.

 رشته های کنکور تجربی

ضرایب درسای اختصاصی تو زیر گروه چهار:

 • زمین شناسی 1.
 • زیست 2.
 • ریاضی 4.
 • فیزیک 3.
 • شیمی 2.

 

رشته های زیر گروه چهار تجربی
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
اديان و مذاهب، اقتصاد مديريت صـنعتی
تاريخ اسلام مديريت فرهنگی هنری
حسابداری مديريت كسب وكارهای كوچک
زبـان و ادبيـات عربـی مديريت مالی
شـيعه شناسـی مديريت و بازرگانی دريایی
علم اطلاعات و دانش شناسي معارف اسلامی
علوم انتظامی  تبليغ و ارتباطات
 علوم قرآن و حديث كاردانی امور بانكی
فقه و حقوق اسلامی كاردانی بيمه
فقه و حقوق حنفی كاردانی امور دولتی
فقه و مبانی حقوق اسلامی كاردانی امور فرهنگی
فلسفه و حكمت اسلامی كاردانی امور مالی و مالياتی
فلسفه و كلام اسلامی كاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كـريم
گردشـگری كاردانی جهانگردی
مديريت اطلاعات و ارتباطات كاردانی حسابداری
مديريت امور بانكی كارداني علم اطلاعات و دانش شناسی
مديريت امور گمركی كاردانی علوم انتظامی
مديريت بازرگانی كارداني مدارك پزشكی
مديريت بيمه كاردانی مديريت بازرگانی
مديريت بيمه اكو كاردانی مديريت صنعتی
مديريت دولتی كارداني مديريت گمركی
  كاردانی هتلداری

رشته های زیرگروه پنج تجربی:

رشته های دانشگاهی زیر گروه پنج تجربی شامل رشته هایی مثل تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی شیلات، تکنولوژی جنگل داری و غیره میشه.

ضرایب درسای اختصاصی تو زیر گروه چهار:

 • زمین شناسی 1.
 • زیست شناسی 2.
 • ریاضیات 3.
 • فیزیک 2.
 • شیمی 2.

لیست رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۱

رشته های زیر گروه پنج  تجربی
آموزش علوم ورزشی  كتابداری در شاخه پزشكی
 امنيت اطلاعات  گيـاهپزشـكی
امنيت بين الملل مددكاری اجتماعی
امنيت نرم ، پژوهشگری امنيت مديريت خدمات بهداشتی درمانی
 پژوهشگری امنيت مربيگری عقيـدتی
تربيت مروج سياسی مطالعـات امنيتـی
 تـرویج و آمـوزش كشـاورزی پایدار مهندسـی توليـد و ژنتيـک گيـاهی
حفاظت اطلاعات ، ضد تروريسم مهندسـی صـنايع چـوب و  فرآورده های سلولزی
علوم سياسی مهندسی صنايع مبلمان
علوم فنی امنيت مهندسی طبيعت
علوم ورزشی مهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی باغبـانی كاردانی امور اراضی
علـوم و مهندسـی جنگـل كارداني امور زراعی و باغی
علـوم و مهندسی خاک كاردانی تكنولوژی توليدات دامی
علوم و مهندسی شيلات كـاردانی تكنولـوژی توليـدات گيـاهی
 علوم و مهندسی صنايع غذايی ( كشاورزی ) كـاردانی تكنولـوژی جنگلداری
علوم و مهندسی محيط زيست كاردانی تكنولوژی چوب
كاردانی تكنولوژی صنايع غذایی كاردانی تكنولوژی شيلات
كـاردانی تكنولـوژی مرتـع و آبخیز داری كاردانی تكنولوژی مواد غذایی
كاردانی توليد و فراوری خرما  كاردانی پرورش اسب
كارداني پرورش زنبورعسـل كـارداني توليـد و بهـرهبـرداري از گياهان دارويي و معطر
كاردانی علوم ورزشی كاردانی نوغانداری

 

اولویت بندی انتخابای داوطلب تو این مرحله از حساسیت بالایی برخورداره و باید به دور از هر نوع خطا و اشتباه انجام بشه؛ چون نرم افزار سازمان سنجش فرم انتخاب رشته رو به ترتیب اولویت بررسی کرده و اولین رشته محل دارای ظرفیت رو به عنوان محل قبولی تو زمان اعلام نتایج نهایی منتشر می کنه.

 

مشاوره ی انتخاب رشته کنکور تجربی 1401 چرا مهمه؟

مجاز شدگان کنکور سراسری تجربی می تونن با توجه به توضیحات کارنامه ی کنکور سراسری 1401 تو دوره هایی که تو اون مجاز به انتخاب رشته شدن و بعد از مطالعه دقیق لیست رشته های تجربی ۱۴۰۱ که توی دفترچه انتخاب رشته تجربی نسبت به انتخاب حداکثر 150 کد رشته محل اقدام کنن.

همه ی داوطلبایی که تو انتخاب رشته کنکور 1401 شرکت کردن، پس از ثبت کد رشته محلای انتخابی خودشون، باید رسید 15 رقمی رو بگیرن. بعد از تکمیل فرم انتخاب رشته، داوطلبا باید منتظر اعلام نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۱ بمونن. یک سری نرم افزارای انتخاب رشته کنکور سراسری نیز وجود دارن که محدوده شانس قبولی تون رو در سه بازه خوشبینانه، منطقی و بدبینانه تخمین می زنن.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *