آرشیو سوالات آزمون های آنلاین گاماس20

در این بخش سوالات مربوط به آزمون های آنلاین گاماس20 به همراه پاسخنامه آن، پس از هر آزمون قرار میگیرد. با مراجعه به تاریخ آزمون مورد نظر، فایل مربوطه را دریافت نمایید.

آزمون های آنلاین پایه یازدهم

آرشیو آزمون 7 و 8 مهرماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی-7و8 مهرماه

دانلود آزمون یازدهم تجربی-7و8 مهرماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی-7و8 مهرماه

آرشیو آزمون های 21 و 22 مهر ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی-21 و 22 مهرماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی-21 و 22 مهرماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی-21 و 22 مهرماه

آرشیو آزمون های 5 و 6 آبان ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی-5 و 6 آبان ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی- 5 و 6 آبان ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- 5 و 6 بان ماه

آرشیو آزمون 19 آبان ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی-19 آبان ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی- 19 آبان ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- 19 آبان ماه

آرشیو آزمون 3 آذر ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی-3 آذر ماه

دانلود آزمون یازدهم تجربی- 3 آذر ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- 3 آذرماه

آرشیو آزمون 17 آذر ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی-17 آذر ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی- 17 آذر ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- 17 آذرماه

آرشیو آزمون 1 دی ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی- 1 دی ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی- 1 دی ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- 1 دی ماه

آرشیو آزمون 22 دی ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی-22 دی ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی-22 دی ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی-22 دی ماه

آرشیو آزمون 8 بهمن ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی-8 بهمن ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی-8 بهمن ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- 8 بهمن ماه

آرشیو آزمون 20 بهمن ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی-20 بهمن ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی-20 بهمن ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- 20 بهمن ماه

آرشیو آزمون 4 اسفند ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی- 4 اسفند ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی-4 اسفند ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- 4 اسفند ماه

آرشیو آزمون 18 اسفند ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی- 18 اسفند ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی-18 اسفند ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- 18 اسفند ماه

آرشیو آزمون 5 فروردین ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی- 5 فروردین ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی-5 فروردین ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- 5 فروردین ماه

آرشیو آزمون 17 فروردین ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی- 17 فروردین ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی-17 فروردین ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- 17 فروردین ماه

آرشیو آزمون 31 فروردین ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی- ۳۱ فروردین ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی-31 فروردین ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- 31 فروردین ماه

آرشیو آزمون ۱۴ اردیبهشت ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی- ۱۴ اردیبهشت ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی- ۱۴ اردیبهشت ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- ۱۴ اردیبهشت ماه

آرشیو آزمون ۲۸ اردیبهشت ماه :


دانلود آزمون یازدهم ریاضی- ۲۸ اردیبهشت ماه


دانلود آزمون یازدهم تجربی- ۲۸ اردیبهشت ماه


دانلود آزمون یازدهم انسانی- ۲۸۸ اردیبهشت ماه

آزمون های آنلاین پایه دوازدهم

آرشیو آزمون 7 و 8 مهر ماه:


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی-7و8 مهرماه

دانلود آزمون دوازدهم تجربی-7و8 مهرماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-7و8 مهرماه

آرشیو آزمون 21 و 22 مهر ماه:


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی-21 و 22 مهرماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی-21 و22 مهرماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-21 و 22مهرماه

آرشیو آزمون 5 و 6 آبان ماه


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی-5 و 6 آبان ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 5 و 6 آبان ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی- 5 و 6 بان ماه

آرشیو آزمون 19 آبان ماه


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی-19 آبان ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 19 آبان ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی- 19 آبان ماه

آرشیو آزمون 3 آذر  ماه


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی-3 آذرماه ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 3 آذر ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی- 3 آذر ماه

آرشیو آزمون 17 آذر  ماه


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی-17 آذرماه ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 17 آذر ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی- 17 آذر ماه

آرشیو آزمون 1 دی ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- 1 دی ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 1 دی ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی- 1 دی ماه

آرشیو آزمون 22 دی ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- 22 دی ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 22 دی ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-22 دی ماه

آرشیو آزمون 8 بهمن ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- 8 بهمن ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 8بهمن ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-8 بهمن ماه

آرشیو آزمون 20 بهمن ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- 20 بهمن ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 20 بهمن ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-20 بهمن ماه

آرشیو آزمون 4 اسفند ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- 4 اسفند ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 4 اسفند ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-4 اسفند ماه

آرشیو آزمون 18 اسفند ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- 18 اسفند ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 18 اسفند ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-18 اسفند ماه

آرشیو آزمون 5 فروردین ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- 5 فروردین ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 5 فروردین ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-5 فروردین ماه

آرشیو آزمون 17 فروردین ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- 17 فروردین ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 17 فروردین ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-17 فروردین ماه

آرشیو آزمون 31 فروردین ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- 31 فروردین ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 31 فروردین ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-31 فروردین ماه

آرشیو آزمون ۱۴ اردیبهشت ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- ۱۴ اردیبهشت ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- ۱۴ اردیبهشت ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-۱۴ اردیبهشت ماه

آرشیو آزمون ۲۸ اردیبهشت ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- 28 اردیبهشت ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- 28 اردیبهشت ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-۲۸ ازدیبهشت ماه

آرشیو آزمون ۱۸ خرداد ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- ۱۸ خرداد ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- ۱۸ خرداد ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-۱۸ خرداد ماه

آرشیو آزمون ۲۵ خرداد ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- ۲۵ خرداد ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- ۲۵ خرداد ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-۲۵ خرداد ماه

آرشیو آزمون 1 تیر ماه :


دانلود آزمون دوازدهم ریاضی- ۱ تیر ماه


دانلود آزمون دوازدهم تجربی- ۱ تیر ماه


دانلود آزمون دوازدهم انسانی-۱ تیر ماه